Algemene voorwaarden

Ondergetekenden, Hoteleigenaar van Hondenhotel Spijkerboor, hierna te noemen ´De ondernemer´ en de eigenaar van de gebrachte hond, hierna te noemen ´De consument´, zijn onderstaande overeengekomen:  

De ondernemer zal zoveel mogelijk rekening houden met de individuele wensen van de consument ten aanzien van de huisvesting en verzorging van de hond. Voor zover die wensen afwijken van de gebruikelijke gang van zaken, worden deze schriftelijk vastgelegd en ter kennis gebracht van een ieder die betrokken is bij de huisvesting en verzorging van de hond.   
•       De prijs bevat de kosten van verzorging en huisvesting van de hond inclusief BTW en exclusief voer.
•       De ondernemer verplicht zich om conform de gesloten verblijfsovereenkomst gedurende de overeengekomen periode de overeengekomen verzorging en huisvesting te verlenen op een wijze, zoals het een vakbekwame ondernemer betaamt.   

Verantwoordelijkheden en plichten van de consument
•       De consument moet uiterlijk bij aanvang van het verblijf van de hond aan de ondernemer alle gevraagde informatie verstrekken, die van belang is voor een goede en verantwoorde huisvesting en verzorging van de hond. Dit zoveel mogelijk onder overlegging van de op die informatie betrekking hebbende documenten. 
•       De consument is verplicht bij aanvang van het verblijf van de hond in het Hondenhotel Spijkerboor, het bewijs af te geven dat deze op het moment van brengen de verplichte jaarlijkse vaccinaties/titerbepaling heeft ondergaan. Dit betreft Hondenziekte, Leverziekte en Parvo. Wij accepteren ook honden die een titerbepaling hebben laten doen tegen de bovengenoemde ziektes en waarbij voldoende antistoffen zijn aangetoond in het bloed. Een bewijs hiervan dient ingeleverd te worden. De enting tegen de ziekte van Weil raden wij wel jaarlijks aan, maar is niet verplicht. De kennelhoest enting is NIET verplicht. 
Let op dat u uw hond NIET binnen 2 weken voor aanvang laat inenten. Honden die binnen 2 weken voor aankomst in ons hotel de enting tegen kennelhoest hebben gekregen, mogen wij weigeren omdat de hond op dat moment besmettelijk is voor andere honden.
•       De consument is verplicht de hond vrij van wormen aan te leveren. 
•       De consument is aansprakelijk voor de gevolgen wanneer de ondernemer schade ondervindt als gevolg van het niet vermelden van gegevens of het verstrekken van onjuiste gegevens over de hond, tenzij dit de consument niet is toe te rekenen.  

Bij het brengen van uw hond dient u het volgende mee te nemen:  
•       Geldig dierenpaspoort (bij elk verblijf) 
•       Contract van Hondenhotel Spijkerboor, ingevuld en ondertekend (pagina 3): alleen bij proefdag
•       Eventueel een eigen mandje of kleedje 
•       Voldoende eigen voer, als hij/zij geen Darf mee eet. Brokken altijd in een afgesloten bak met maatbeker meegeven. Géén losse zakken voer of portie zakjes meegeven!

De aanbetaling en betaling  
•       Bij het maken van een reservering wordt de aanbetaling voldaan. Het resterende bedrag betaalt de consument via het KennelCare systeem of uiterlijk contant of per pin bij het brengen van de hond. 
•       Indien de consument zich zonder bericht niet op de in de verblijfsovereenkomst overeengekomen aanvangsdatum met de hond bij het Hondenhotel Spijkerboor meldt, is de ondernemer: 
o    niet verplicht om de gereserveerde ruimte nog langer voor de consument beschikbaar te houden 
o    gerechtigd om 100% van de verblijfsprijs voor de gereserveerde periode in rekening te brengen. 

•       Het vervroegd afhalen van de hond geeft geen recht op (gedeeltelijke) teruggaaf van de pensionprijs, tenzij partijen anders overeengekomen zijn. 

Niet tijdige betaling 

•       Als niet aan de betalingsverplichting wordt voldaan wordt de vordering uit handen gegeven aan ons incassobureau. De hiervoor in redelijkheid gemaakte kosten zijn voor rekening van de consument. De ondernemer is tevens gerechtigd rente in rekening te brengen vanaf het verstrijken van de afgesproken betalingsdatum. Deze rente is gelijk aan de wettelijke rente. 

De annuleringsregeling 
Zodra een boeking wordt ingeboekt door consument, gelden de volgende regels bij annuleren: 
•       Vanaf boeken tot aan 4 weken vóór ingaan van de overeenkomst: de aanbetaling kwijt (=15% van het totaalbedrag van de boeking)
•       annulering van 4 tot 2 weken vóór het ingaan van de overeenkomst: 50% van het totaalbedrag kwijt
•       annulering binnen 2 weken vóór het ingaan van de overeenkomst: 100% van het totaalbedrag kwijt

Deze percentages gelden ook op geannuleerde dagen bij het verkorten van een vakantie. 
Rekenvoorbeeld:
U boekt 8 dagen vakantie voor uw hond a €152,-. U wijzigt dit 4-2 weken van tevoren naar 6 dagen. U betaalt over de geannuleerde 2 dagen dan 50%, dus €19,-. 
Wijzigt u dit binnen 2 weken naar 6 dagen, dan betaalt u de 2 geannuleerde dagen volledig. 

Voor wijzigen van bestaande reserveringen, rekenen wij wijzigingskosten.

Annuleren met een Annulerings-plus-optie

Als u tijdens het boekingsproces voor onze Annulerings-plus-optie heeft gekozen, gelden de volgende regels bij annuleren:

•   Als u de gehele boeking meer dan een week van tevoren annuleert, kost dit u slechts €20,- administratiekosten. Verder worden er geen kosten gerekend. 
•   Als u uw boeking met een bepaald aantal dagen inkort, gelden dezelfde regels als hierboven beschreven met het rekenvoorbeeld.
•   Als u binnen een week annuleert, betaalt u 75% over het totaalbedrag. Dit hanteren wij ivm reeds ingepland personeel zo kort van tevoren.

Ziekte van de hond 
•       Op basis van een vooraf daartoe door de consument afgegeven machtiging is de ondernemer verplicht om bij ziekte van de hond (of een redelijk vermoeden daarvan) de dierenarts in te schakelen. Wij werken samen met onder andere Dierenartspraktijk Purmerend en voor titerbepalingen met Alternatieve Diergeneeskunde Amsterdam. Verder is de ondernemer verplicht om in dat geval al die maatregelen te nemen, die hem in de gegeven situatie juist voorkomen. De hieraan verbonden kosten zijn voor rekening van de consument. 
•       Wanneer blijkt dat voor het herstelproces van de hond kostbare veterinaire maatregelen nodig zijn, wordt dit gemeld bij de consument of bij de door de consument aangewezen contactpersoon. Wanneer de hiermee verbonden contacten, ondanks alle pogingen daartoe, niet vlot tot stand kunnen komen en als gevolg daarvan een eventuele vertraging optreedt in de behandeling van de hond, kan de ondernemer dit niet worden toegerekend. 
•       De ondernemer mag, na consultatie en op voorschrift van de dierenarts/dierenkliniek, de hond kalmerende of andere medicamenten (laten) toedienen. 
•       De ondernemer is bij teruggave van de hond aan de consument verplicht melding te maken van met ziekte samenhangende bijzonderheden bij de hond tijdens het verblijf. Als de consument tijdens zijn vakantie niet op de hoogte wil worden gebracht van ziekte, dient deze dat vóór aanvang duidelijk te melden aan ondernemer.
 

•       Indien de consument de hond brengt en blijkt dat de hond ziek is of vlooien heeft, zal de hond niet worden geaccepteerd voor een verblijf. De hond wordt preventief ontvlooid door ons in de periode april tot en met oktober met onze middelen. Dit gebeurt bij brengen met een natuurlijk middel. Wilt u niet dat dit middel gebruikt wordt (STOP, tegen vlooien en teken), dan dient u zelf een pipet mee te geven zodat wij dit bij brengen kunnen toedienen. Helaas kunnen wij niet controleren of een hond thuis reeds is ontvlooid, dus dan zullen wij evengoed STOP toedienen bij brengen. De kosten hiervoor zijn altijd voor de consument. 
•       Niet-sociale honden zijn niet welkom en kunnen zonder opgaaf van reden geweigerd worden. Als tijdens het verblijf blijkt dat de hond om wat voor reden dan ook niet in de groep kan, kan achteraf de toeslag berekend worden voor een hond apart (vanaf 10 euro per dag). 

 Overlijden van de hond 
•       De ondernemer stelt na het overlijden van de hond de consument of diens contactpersoon hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte. De consument, die zelf over het stoffelijke overschot van de overleden hond wil beschikken, kan dit binnen 1 week na de mededeling van de ondernemer op een afgesproken plaats ophalen. Gebeurt dit niet, dan zal de ondernemer het stoffelijke overschot via de destructie laten verwijderen. 

Aansprakelijkheid 
•       De ondernemer is tegenover de consument aansprakelijk voor schade die het gevolg is van een tekortkoming die aan hem of aan personen in zijn dienst, dan wel aan personen die in zijn opdracht incidenteel werkzaamheden verrichten, is toe te rekenen. 
•       De consument verplicht zich op verzoek van de ondernemer, bij diens Aansprakelijkheidsverzekering een ontstane schade (aan spullen, mensen of andere dieren) aan te melden ter beoordeling. Voor toepassing van artikel 6:179 BW zal de consument als bezitter van het dier(en) worden aangemerkt. (Normaliter is dit op de particuliere aansprakelijkheidsverzekering verzekerd). Eventuele gemaakte kosten door schade zijn voor de consument.  
•       De consument is tegenover de ondernemer aansprakelijk voor schade die door onaangepast of afwijkend gedrag van de hond is veroorzaakt.  
•       De ondernemer is tegenover de consument niet aansprakelijk voor door andere gastdieren aangerichte schade aan persoonlijke bezittingen, die de consument in het dierenpension achterlaat vanwege de gehechtheid daaraan van de hond. 
•       De consument beroept zich niet op overmacht omdat de hond(en) aan het Hondenhotel Spijkerboor was toevertrouwd. Het Hondenhotel Spijkerboor kan onder geen enkele voorwaarde aansprakelijk gesteld worden voor schade die de hond oploopt of aanbrengt tijdens zijn verblijf. 

Consument machtigt voor elke gemaakte reservering Hondenhotel Spijkerboor, gevestigd te Kanaaldijk 2, 1458 PP Spijkerboor, om bij ziekte of verdenking daarvan zijn hond(en) te laten onderzoeken en waar nodig te laten behandelen door een door hen gekozen dierenarts. De kosten die hieraan verbonden zijn plus eventuele kosten voor medicijnen en de rit naar de dierenarts, zijn volledig voor rekening van de consument. 

Regels

U kunt uw hond brengen en halen op maandag tot en met zaterdag tussen 9:00 en 11:00 uur of tussen 17:00 en 18:00 uur. Op zon- en feestdagen kunt u uw hond alleen brengen/halen tussen 9:00 en 11:00 uur. In overleg is het zeer zelden mogelijk buiten deze tijden te komen. Hiervoor wordt dan wel een extra dag berekend. Doordat we een strakke planning hebben om alle honden zoveel mogelijk buiten te kunnen laten spelen en zoveel mogelijk aandacht te kunnen geven, geven wij de voorkeur aan brengen/halen op onze vaste haal- en brengtijden.  

We rekenen per dag, dus als u uw hond op maandag komt brengen en vrijdag komt halen, rekenen we 5 dagen verblijf. Als u uw hond van maandag tot en met zaterdag tussen 9:00 en 11:00 uur komt halen, berekenen we u een halve dag. Deze halve dag korting geldt niet op zon- en feestdagen. Brengen tussen 17 en 18 uur levert geen korting op, u betaalt dan de gehele dag. Op feestdagen rekenen we een toeslag. U kunt uw hond dan gewoon halen of brengen, maar alleen ´s ochtends tussen 9 en 11 uur. U betaalt dan wel altijd de gehele dag.   
Onder feestdagen verstaan wij de volgende dagen: Nieuwjaarsdag, goede vrijdag, Pasen, Koningsdag, Bevrijdingsdag, Hemelvaartsdag, Pinksteren, 1e kerstdag, 2e kerstdag en oudejaarsdag.  

Wij laten alle honden eerst een dag of dag en nacht proef draaien in ons hotel zodat wij weten of de hond bij onze manier van opvang past en of deze het bij ons naar zijn zin heeft. U kunt hiervoor een afspraak maken en betaalt hier het gewone dagtarief voor. Een maaltijd Darf zit bij de proefdag inbegrepen. 

Met Oud en Nieuw bieden wij alleen nog een totaalpakket aan. Brengen op 30 december tussen 9 en 11 uur en weer halen op 2 januari tussen 9 en 11 of tussen 17 en 18 uur. Dit doen wij om te voorkomen dat wij reeds gestreste en bange honden krijgen en dit zo misschien overbrengen op de andere honden. Uiteraard kunt u uw hond ook eerder brengen als deze al eerder angst heeft. U betaalt dan het gewone dagtarief per dag extra. Uw hond speelt bij ons dan gewoon lekker veel buiten met andere honden in een omheinde ren zonder stress van vuurwerk om zich heen.  

In schoolvakanties geldt een toeslag. Wij geven geen korting bij het brengen van meerdere honden.  Voor loopse teven geldt een toeslag van €10,- per dag (in vakanties €15,-/dag). Schrijf de eerste dag van de loopsheid dus op, geef deze aan ons door en pas als uw teef zeker niet meer vruchtbaar is, kan zij weer met de andere honden los en kunnen we weer het normale tarief rekenen. We nemen hiermee geen risico´s. In vakanties en andere drukke periodes hebben wij geen plek voor loopse teven of honden die apart moeten. Mocht dit toch gebeuren tijdens een verblijf, dan zijn we helaas genoodzaakt een toeslag van minimaal €15,- per dag te rekenen omdat dit enorm veel extra werk met zich meebrengt.    Als tijdens het verblijf blijkt dat uw hond apart moet of loops wordt, terwijl dit niet is aangegeven, berekenen wij achteraf de toeslag per dag aan u door. 

Wij voeren Darf, biologisch vers vlees. U kunt zelf aangeven hoeveel gram u denkt dat uw hond per dag nodig heeft. Hier wordt de prijs op berekend. Wij kunnen ook een goede inschatting voor u maken. Uw hond eet al vers vlees mee vanaf €0,60/dag. Uw hond speelt bij ons veel buiten, doet veel nieuwe indrukken op en verbruikt hierdoor meer energie dan thuis. Hou hier rekening mee bij het doorgeven van het aantal grammen. Wij accepteren geen eigen meegebracht vers vlees omdat wij zelf Darf kunnen leveren, verkooppunt zijn en dus altijd onze vriezers goed gevuld hebben met voldoende voorraad. Voert u thuis brokken en wilt u dat hij/zij deze tijdens het verblijf krijgt, dan mag u deze gewoon meegeven, in een afsluitbare bak met een maatbeker (geen zakjes afgemeten meegeven omdat wij ook nog weleens meer moeten geven omdat een hond hier actiever is en meer verbrandt). Ook hiervoor geldt, geef ruim voldoende mee. Voor blikvoer of andere toevoegingen aan het voer (of toedienen van medicijnen) betaalt u een kleine toeslag van €0,50 per keer, per handeling. 
Wij leveren ook een goede biologische brok van Darf met meer dan 60% vlees en glutenvrij. Uw hond eet deze brok al mee vanaf €0,35 per dag en wij kunnen deze mooie brok ook aan u leveren in verschillende formaten verpakkingen vanaf €3,50/kilo. 


Uw hond komt bij ons 4x per dag (ongeveer een uur per keer) buiten in één van onze omheinde speelweides. Ze spelen dan in groepjes die het goed met elkaar kunnen vinden buiten. Niet-sociale honden kunnen wij dan ook helaas niet accepteren. Hiervoor verwijzen wij u door naar andere pensions waar gebruik wordt gemaakt van kennels en hokken en de honden niet in groepsverband verblijven. Onder niet-sociaal kan ook vallen dat een hond veel rijdt op andere honden, andere honden lastig valt of overmatig blaft en onrust veroorzaakt in de groep.   

Uw hond slaapt binnen in ons hondenhotel samen met andere honden. U mag een eigen mand, kleed of iets dergelijks meenemen, maar dit is op eigen risico. Graag iets meegeven dat in de wasmachine en droger kan. Honden hoeven bij ons niet in benches of hokken, tenzij ze dit thuis ook zitten of als blijkt dat uw hond moedwillig sloopt of binnen plast. Gelieve dan uw eigen bench mee te geven en dit te melden bij het brengen van uw hond.  Wij gaan ervan uit dat uw hond zindelijk is. Een ongelukje kan gebeuren, maar mocht blijken dat hij/zij tijdens zijn/haar verblijf regelmatig binnen plast/poept, dan rekenen wij daar schoonmaakkosten voor, achteraf te betalen door de consument. Eventueel kan in overleg besloten worden de hond in een bench te laten slapen.  

Maak gemakkelijk een reservering met ons online reserveringssysteem